Tips & adviezen

Waarom een jaarrekening zo belangrijk is

Waarom een jaarrekening zo belangrijk is

Is de financiële administratie 2017 van uw onderneming al compleet? Dan kunt u de jaarrekening 2017 voor uw onderneming (laten) opstellen. In dit artikel leest u hoe u daarbij te werk gaat en waarom een jaarrekening zo belangrijk is. De jaarrekening is in de eerste plaats voor uzelf, maar ook voor andere partijen, een essentiële bron van informatie over uw bedrijf om weloverwogen financiële besluiten te nemen. 

 

 

Waarom is een jaarrekening zo belangrijk?

De Nederlandse wet- en regelgeving eist dat op basis van de jaarrekening een verantwoord oordeel over een onderneming moet kunnen worden gevormd. In de eerste plaats door uzelf. Zoals uw administratie de basis vormt voor uw onderneming, is de jaarrekening namelijk de basis voor de financiële verantwoording van uw bedrijf en voor de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting

Ten tweede is betrouwbare informatie over het financiële reilen en zeilen van uw onderneming in de vorm van de jaarrekening van wezenlijk belang voor:

 • financierders; als u geld bij de bank wilt lenen of heeft geleend, vraagt de bank in de meeste gevallen naar uw jaarrekening.
 • crediteuren 
 • investeerders
 • pensioenverzekeraars en intermediairs
 • aandeelhouders en toezichthouders
 • de fiscus; iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening worden opgenomen in uw aangifte inkomstenbelasting en voor bv's in de aangifte vennootschapsbelasting.
   

Op basis van de jaarrekening kunnen voornoemde partijen weloverwogen financiële besluiten over uw onderneming nemen.
 

Hoe ziet een jaarrekening eruit?

De jaarrekening bestaat uit drie onderdelen:

 • De balans. Dit is een overzicht van al uw zakelijke bezittingen en schulden aan het begin en het einde van het boekjaar.
 • De winst- en verliesrekening. Dit is een overzicht van al uw zakelijke opbrengsten en kosten over het boekjaar. Het saldo van de opbrengsten en kosten is winst of verlies.
 • De toelichting op beide overzichten. De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming.

Daarnaast worden in elke jaarrekening de belangrijkste grondslagen (basisregels) voor de financiële verslaggeving en resultaatbepaling vermeld, zodat er geen misverstanden ontstaan.

 

Waarop moet u letten bij het opstellen van een jaarrekening?

 • Verwerk kosten en opbrengsten op de juiste wijze. U moet kosten en opbrengsten in principe toerekenen aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Maar winsten hoeft u alleen in uw jaarrekening op te nemen als ze op de balansdatum zijn gerealiseerd, en verliezen mag u pas in de cijfers te verwerken zodra ze bekend zijn.
 • Houd rekening met openstaande vorderingen. Als u verwacht dat openstaande vorderingen niet of niet volledig zullen worden voldaan, mag u daar in uw jaarrekening een voorziening voor opnemen.
 • Misschien zijn er incourante voorraden waarvoor u een voorziening kunt vormen.
 • Vergeet niet het werk dat per balansdatum onderhanden is op te nemen in de balans.
 • Kijk ook nog even naar overige vorderingen en schulden per balansdatum. Kosten die u maakt in 2018, maar die nog betrekking hebben op 2017, mag u aftrekken van uw winst over 2017 en als schuld (nog te betalen kosten) op de balans zetten.
 • Let goed op dat de vordering of schuld aan omzetbelasting op de balans aansluit bij het saldo van uw aangiften omzetbelasting (btw) over het boekjaar.
 • Let op. De omzetbelasting (btw) kent een andere regelgeving en (aangifte)tijdvak dan de wet op de jaarrekening. 
   
 

Hulp nodig bij het opstellen of controleren van uw jaarrekening?

Het opstellen van een jaarrekening kan een tijdrovende en ingewikkelde klus zijn. Met name als het bijhouden van uw administratie niet uw sterkste kant is. Maar omdat uw jaarrekening de financiële verantwoording van uw onderneming vormt en de basis is voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, is het essentieel dat de jaarrekening goed wordt opgesteld. Belastica kan dit werk (gedeeltelijk) uit handen nemen. Wij stellen de jaarrekening voor u op aan de hand van de door uzelf of door ons bijgehouden administratie. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om alleen de controle van de jaarrekening door Belastica te laten uitvoeren. Vraag ons naar de mogelijkheden.
 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht