Disclaimer

Belastica hanteert de volgende disclaimers:
 • Disclaimer website
 • Disclaimer e-mail
 • Disclaimer sociale media

Disclaimer website
Belastica stelt de op deze website getoonde informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en aandacht samen. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie niet meer actueel, juist en/of volledig is. 

De op deze website verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. De verstrekte informatie kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. 

Uw gebruik van deze website en de informatie op deze website is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Belastica is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Belastica aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de toepassing van deze informatie die gevonden wordt via de links op deze website en die leiden naar informatie die niet door Belastica wordt onderhouden, gecontroleerd en/of aangeboden.  

Copyright ©2023 Belastica
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het zonder voorafgaande toestemming van Belastica niet toegestaan om iets van deze website of de inhoud daarvan:
 • te verveelvoudigen,
 • op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
 • openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook. 

Disclaimer e-mail
De informatie verzonden door Belastica per e-mail kan vertrouwelijk zijn en is  uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u als de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van de e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan graag de afzender op de hoogte waarbij wij u vragen het originele bericht te vernietigen. Bij voorbaat hartelijk dank. 

Disclaimer sociale media
De standpunten en meningen van onze cliënten of andere bezoekers op deze website en onze sociale media accounts zijn de persoonlijke meningen van de cliënten of bezoekers en staan los van eventuele officiële standpunten van Belastica.
Belastica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van uitlatingen en reacties van derden op de op deze website en de sociale media accounts gepubliceerde informatie.
 
Sociale media beleid
 • Blogs en andere uitingen op sociale media die worden gepubliceerd onder de naam Belastica moeten worden gebruikt op een manier de waarde toevoegt aan de bedrijfsdoelstellingen van Belastica. 
 • Belastica probeert kennis en andere waardevolle informatie te delen, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het Belastica niet schaadt.
 • Belastica ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en kennis.  
 • Werknemers mogen alleen vertrouwelijke informatie verstrekken  nadat zij hiervoor toestemming van Belastica hebben verkregen.
 • Werknemers die publiceren op een website of andere sociale media over een onderwerp dat te maken kan hebben met Belastica of haar werkzaamheden, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren.

Contact

Belastica Voorhout
Jacoba van Beierenweg 84
2215 KZ Voorhout
Tel:  0252-232114
Routebeschrijving

Belastica Leiden
Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden
Tel:  071-5138202
Routebeschrijving