Privacy & cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Belastica, gevestigd aan de Jacoba van Beierenweg 84 2215 KZ Voorhout en Zeemanlaan 39 2313 SW Leiden, KvK-nr 27333146. 

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen. 

Belastica is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy & cookieverklaring.

Contactgegevens:

 www.belastica.nl   belastica@belastica.nl
   
 Belastica Voorhout  Belastica Leiden
 Jacoba van Beierenweg 84  Zeemanlaan 39
 2215 KZ  Voorhout  2313 SW  Leiden
 Tel: 0252-232114  Tel: 071-5138202

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belastica verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé
 • Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)
   

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens van u verwerken die zijn verstrekt door één van onze cliënten ten behoeve van dienstverlening die wij voor hen verrichten. In dat geval treden wij in sommige gevallen op als verwerker en hebben wij met onze cliënt een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor meer informatie over onder andere de soort gegevens die wij verwerken en genomen beveiligingsmaatregelen kunt u contact met ons opnemen.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Belastica verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Belastica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten voor u te kunnen verlenen en daarover met u te corresponderen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodiging voor een bijeenkomst en/of reclamefolder.

   

Geautomatiseerde besluitvorming

Belastica neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Belastica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden, waarvoor uw gegevens worden verzameld, te bereiken.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Belastica verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Belastica blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Belastica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformuliertelefoon of e-mail naar belastica@belastica.nl.
 

In kaart brengen websitebezoek

Belastica gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Belastica kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door van Belastica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via ons contactformulier of een e-mail naar belastica@belastica.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
 

Autoriteit persoongegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Belastica Voorhout
Jacoba van Beierenweg 84
2215 KZ Voorhout
Tel:  0252-232114
Routebeschrijving

Belastica Leiden
Zeemanlaan 39
2313 SW Leiden
Tel:  071-5138202
Routebeschrijving