Tips & adviezen

Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?

Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?

Box 3 vermogen. U heeft er vast weleens van gehoord. Maar wat is het eigenlijk? Uw box 3 vermogen bestaat uit uw bezittingen minus uw schulden die in uw aangifte inkomstenbelasting in de zogenoemde 'box 3' horen. U hoeft de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter van deze vermogensbestandsdelen zijn de waarden per 1 januari van het belastingjaar wel bepalend voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting over uw vermogen.


Wat valt er onder het box 3 vermogen?

Het box 3 vermogen (sparen en beleggen) bestaat uit de onderstaande bezittingen minus onderstaande schulden.

Bezittingen box 3

 • bank- en spaartegoeden
 • aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die niet bij een aanmerkelijk belang horen, waaronder het niet-vrijgestelde deel van groene beleggingen en maatschappelijke beleggingen
 • vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld
 • tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning
 • overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een woning die u verhuurt 
 • het niet-vrijgestelde deel van uw kapitaalverzekeringen
 • rechten op periodieke uitkeringen die niet in box 1 (inkomsten uit werk & woning) worden belast
 • overige bezittingen, zoals uw aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE)
 • nabetalingen van toeslagen.
   

Vrijgestelde bezittingen box 3
De onderstaande bezittingen zijn vrijgesteld in box 3 wat inhoudt dat u ze niet opgeeft in uw aangifte inkomstenbelasting.

 • landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928. De gebouwde eigendommen op deze landgoederen moet u wel aangeven in box 3.
 • bossen
 • natuurterreinen
 • voorwerpen van kunst en wetenschap, behalve als u deze vooral als belegging hebt
 • bepaalde vorderingen op basis van een erfenis
 • sommige kapitaalverzekeringen. Vraag ons desgewenst om meer informatie. 
 • roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld uw eigen auto of de inboedel van uw woning.
 • groene beleggingen tot een gezamenlijke waarde van maximaal € 57.231 (zonder fiscaal partner) en € 114.426 (met fiscaal partner)*.  
 • het gespaarde bedrag van uw levensloopregeling
 • Let op! Belastingvorderingen mag u niet opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting.
   

* Deze vrijgestelde bedragen hebben betrekking op belastingjaar 2016 en worden jaarlijks iets verhoogd.
 

Schulden box 3

 • schulden voor consumptiedoeleinden, zoals een auto of een vakantie
 • negatief saldo op een bankrekening
 • schulden voor de financiering van aandelen (behalve aandelen die horen bij een aanmerkelijk belang, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen
 • schulden voor de financiering van de tweede woning of andere onroerende zaken
 • (hypotheek)schulden die u niet in box 1 mag aftrekken, omdat de schuld niet tot de eigenwoningschuld hoort  
 • schulden volgens de Wet studiefinanciering (studieschulden) waarvoor u geen recht op aftrek had voor scholingsuitgaven
 • schulden volgens de Wet studiefinanciering (studieschulden) die zijn ontstaan vanaf 1 september 2015
 • bedrag van persoonsgebonden budget dat u moet terugbetalen
 • te betalen aanslag(en) erfbelasting
 • een schuld ontstaan door een schenking op papier
 • bedragen aan toeslagen die u moet terugbetalen
   

De volgende schulden behoren niet tot het box 3 vermogen:

 • (hypotheek)schuld die valt in box 1 (inkomsten uit werk & woning)
 • schulden die niet opeisbaar zijn, omdat u de langstlevende echtgenoot bent
 • lopende termijnen van schulden met een looptijd korter dan 1 jaar
 • verplichtingen waarvan u de uitgaven als persoonsgebonden aftrek mag aftrekken
  Het gaat hier bijvoorbeeld om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen en periodieke giften. 
 • (toekomstige) Nederlandse belastingschulden en schulden premie volksverzekeringen (inclusief heffingsrente/belastingrente en invorderingsrente). Soms geldt voor belastingschulden een uitzondering.
 • ondernemingsschulden
 • een verplichting die u heeft omdat u kinderalimentatie moet betalen (let op! In 2015 en 2016 nog wel box 3 vermogen)

   

Waardepeildatum

De waarde van het box 3 vermogen op 1 januari is bepalend voor onder andere de inkomstenbelasting die u over het betreffende kalenderjaar verschuldigd bent. Wij vermelden in uw belastingaangifte echter zowel de waarden van de vermogensbestanddelen op 1 januari als de waarden op 31 december van het jaar. Dit doen wij enerzijds voor een goed inzicht in het verloop van uw vermogen en anderzijds voor toekomstplanning.
 

Box 3 vermogen bepaalt hoogte belastingen en eigen bijdrage Wlz

De hoogte van uw box 3 vermogen is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde:

Lees ons artikel 'Hoogte box 3 vermogen (sparen en beleggen) bepalend voor diverse belastingen'.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht