Tips & adviezen

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is om alle werknemers te voorzien in een recht op ontslagvergoeding bij onvrijwillig ontslag. Dit heeft gevolgen voor de compensatie van een ontslagen medewerker. De ontslagvergoeding gaat per 1 juli 2015 over in een transitievergoeding. Een gevolg van een aanpassing in de Wet Werk en Zekerheid


Hoe wordt transitievergoeding berekend?

 • Wanneer een medewerker langer dan twee jaar in dienst is geweest (inclusief tussenliggende periodes korter dan 6 maanden), heeft deze recht op een 1/6 maandsalaris per gewerkt half jaar (periode van 6 maanden). 
 • Vanaf jaar 11 van het dienstverband van de medewerker geldt een 1/4 deel van het maandsalaris per gewerkt half jaar.
 • Wanneer u 25 of meer werknemers in dienst heeft en de ontslagen werknemer is ouder dan 50 jaar en minimaal 10 jaar bij u in dienst, geldt tot 1 januari 2020 dat de werknemer recht heeft op een 1/2 maandsalaris per gewerkt half jaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar.

   

Limiet op de transitievergoeding

Het maximumbedrag voor de transitievergoeding bedraagt € 75.000, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer verdient dan dit bedrag. Indien de werkgever voorziet in passende scholing voor een grotere kans op de arbeidsmarkt voor de werknemers kunnen de kosten omtrent deze scholing in sommige gevallen verrekend worden met de transitievergoeding. Er kan tevens een betalingsregeling getroffen worden voor de transitievergoeding.
 

Uitzonderingen op de regels

Geen transitievergoeding is van kracht:

 • bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer
 • bij opzegging door werknemer
 • bij een arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar 
 • bij ontslag op of na pensioendatum
 • wanneer het bedrijf of onderneming failliet is verklaard, op de werkgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, of aan de werkgever surseance van betaling is verleend
 • als een anticumulatieregeling van toepassing is (bijvoorbeeld een sociaal plan bij reorganisatie)
   

Lagere transitievergoeding
Voor kleine bedrijven (minder dan 25 man personeel) geldt dat er tot 2020 lagere ontslagvergoedingen uitgekeerd mogen worden. Dit laatste is van kracht wanneer het bedrijf wegens slechte financiële omstandigheden haar personeel gedwongen moet ontslaan.
 

Transitievergoeding en scholingskosten

Bij het vaststellen van de transitievergoeding mogen door de werkgever de, tijdens of na de dienstbetrekking, betaalde scholingskosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding indien werkgever en werknemer de afspraken omtrent scholingskosten hebben vastgelegd in een arbeidsovereenkomst of sociaal plan. Scholingskosten die meer dan 5 jaar voor de ontslagdatum zijn gemaakt, komen niet voor aftrek in aanmerking. Het verdient aanbeveling om in arbeidsovereenkomsten op te nemen dat de scholingskosten bij ontslag in mindering komen van een eventuele transitievergoeding.
 

Verder lezen

Meer weten over de consequenties van de Wet Werk en Zekerheid? Lees verder in deze artikelen:

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht