Tips & adviezen

Hoogte box 3 vermogen (sparen en beleggen) bepalend voor diverse belastingen

Hoogte box 3 vermogen (sparen en beleggen) bepalend voor diverse belastingen

Heeft u box 3 vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een verhuurde woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter van deze vermogensbestandsdelen zijn de waarden per 1 januari van het belastingjaar wel bepalend voor de hoogte van de te betalen inkomstenbelasting over uw vermogen. Maar dat niet alleen. De hoogte van uw box 3 vermogen (uit sparen en beleggen) kan ook van invloed zijn op toekomstige erfbelasting en/of eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg.

Wat valt er onder het box 3 vermogen?

Het box 3 vermogen (sparen en beleggen) bestaat uit uw bezittingen, zoals spaargelden, aandelen of verhuurde woning, minus uw schulden zoals financieringen voor consumptieve doeleinden (auto of vakantie) of voor een tweede woning. 

Let op! De eigen woning die uw hoofdverblijf is en de bijbehorende (hypotheek)schuld, ook wel de eigenwoningschuld genoemd, behoort niet tot het box 3 vermogen. De waarde van uw eigen woning én de eigenwoningschuld geeft u in uw belastingaangifte aan in box 1 (inkomsten uit werk & woning).

In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren.
 

Waardepeildatum

De waarde van het box 3 vermogen op 1 januari is bepalend voor onder andere de inkomstenbelasting die u over het betreffende kalenderjaar verschuldigd bent. Wij vermelden in uw belastingaangifte echter zowel de waarden van de vermogensbestanddelen op 1 januari als de waarden op 31 december van het jaar. Dit doen wij enerzijds voor een goed inzicht in het verloop van uw vermogen en anderzijds voor toekomstplanning.
 

Box 3 vermogen bepaalt hoogte belastingen en eigen bijdrage Wlz

De hoogte van uw box 3 vermogen is bepalend voor de hoogte van de verschuldigde:

Inkomstenbelasting box 3 vermogen

Niet de werkelijke opbrengst van uw box 3 vermogen wordt belast, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Dit is de waarde van uw bezittingen min uw schulden op 1 januari van het jaar waarover u aangifte inkomstenbelasting doet, min het heffingsvrij vermogen.
 

Toekomstige erfbelasting

Als u komt te overlijden, gaan al uw bezittingen én schulden op overlijdensdatum (nalatenschap) over naar de erfgenamen. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden bijvoorbeeld geld of een kostbaar voorwerp krijgen.

Deze erfgenamen betalen erfbelasting over hun aandeel in uw nalatenschap boven de vrijstelling. Hoe hoog die vrijstelling is, hangt af van de relatie van de erfgenaam met de overledene. In bepaalde situaties is geen erfbelasting verschuldigd. 

Grip houden op uw vermogen
Enerzijds kunt u nu al zorgen dat uw wensen te realiseren zijn als er iets met u gebeurt. Anderzijds wilt u de beslissingsbevoegdheid over uw vermogen houden. Met een goed financieel plan kunt u mogelijk invloed uitoefenen op de toekomstige erfbelasting die uw erven bij uw overlijden moeten betalen, of worden oplossingen geboden voor de situatie dat u door onvoorziene omstandigheden zelf geen beslissingen meer kunt nemen.

Testamenten: vermogensoverdracht bij leven en/of overlijden
Met een goed testament bepaalt u wie uw erfgenamen zijn en kunt u invloed uitoefenen op de hoogte van de toekomstige erfbelasting. Tevens kunt u bepalen of en wanneer een erfdeel kan worden opgeroepen, bijvoorbeeld bij opname in een zorginstelling. Hiermee kunt u mogelijk voorkomen dat het vermogen krimpt. Omdat wij zicht hebben op uw gehele financiële situatie - zowel privé als zakelijk - en uw wensen kennen, zijn wij uw ideale gesprekspartner om in samenspraak met een notaris te zorgen dat testamenten, waaronder ook levenstestamenten, aansluiten op uw wensen.
 

Eigen bijdrage langdurige zorg

Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor langdurige zorg (voorheen AWBZ) aanzienlijk gestegen voor mensen met box 3 vermogen. De eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) wordt vanaf 2013 namelijk naast uw inkomen ook over uw box 3 vermogen berekend. Er wordt 8% van het box 3 vermogen boven het heffingsvrij vermogen bij uw verzamelinkomen geteld. Dit betekent dat uw rekeninkomen voor de eigen bijdrage langdurige zorg hoger wordt.

Vaak leidt dit tot een hogere eigen bijdrage per maand. Wij hebben voorbeelden van mensen waar de eigen bijdrage met bijna € 20.000 per jaar is toegenomen. 
 

Gerichte adviezen voor besparing belastingen en/of eigen bijdrage Wlz?

Er zijn verschillende mogelijkheden om toekomstige belastingen en eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg te besparen. Een aantal van deze mogelijkheden leest u het artikel 'Belasting besparen op uw privévermogen box 3: onderneem actie voor 31 december'. 

De mogelijkheden zijn afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Wilt u gericht advies? Neem dan contact met ons op. 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht