Tips & adviezen

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: wat zijn de nieuwe regels en aandachtspunten?

Doorwerken na uw AOW-leeftijd: wat zijn de nieuwe regels en aandachtspunten?

Als u na het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd wilt doorwerken, veranderen er enkele belangrijke zaken. Bovendien gelden er door de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels. Deze wet moet het voor werkgevers aantrekkelijk maken om werknemers na het bereiken van de AOW-leeftijd in dienst te nemen en te houden. U leest de nieuwe regels en de aandachtspunten in dit artikel.
 Bron: RijksoverheidDe voordelen voor de werkgevers in het kort

Wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst? 

Als u na uw AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken, bent u niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Mogelijk moet u een nieuwe arbeidsovereenkomst afsluiten. 

 • Is in uw cao geregeld dat uw arbeidsovereenkomst eindigt als u de AOW-leeftijd bereikt? Maar wilt u toch blijven doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract.
 • Staat in uw cao dat doorwerken na de AOW-leeftijd is toegestaan? Dan loopt uw bestaande (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst gewoon door.

   

Ontslag bij of na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds 1 april 2014 komen bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking voor ontslag. Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor de publieke sector ter bescherming van de 55+'ers.

Beëindiging arbeidscontract 'van rechtswege' 
Soms eindigt uw arbeidsovereenkomst ‘van rechtswege’ als u de AOW-leeftijd bereikt. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op dat moment vanzelf eindigt. Uw werkgever hoeft deze dus niet op te zeggen. Deze afspraak staat dan in uw cao of in uw arbeidsovereenkomst. 

Opzeggen arbeidsovereenkomst door werkgever als er niets afgesproken is
Is er niets afgesproken en wil uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen als u de AOW-leeftijd bereikt? Of in de tijd daarna? Dan moet uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. De werkgever kan dit doen zonder tussenkomst van het UWV of de rechter. Er geldt dan een opzegtermijn van één maand. Uw arbeidsovereenkomst moet dan wel zijn ingegaan voordat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Let op! Bent u pas in dienst gekomen nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan geldt het ‘gewone’ ontslagrecht.

Opzegtermijn
De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer bedraagt standaard 1 maand, ongeacht de lengte van het dienstverband. De noodzaak van tijdelijke arbeidscontracten is derhalve grotendeels vervallen. 

Transitievergoeding
Wordt u ontslagen op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of daarna, dan heeft u geen recht op een transitievergoeding
 

Tijdelijke contracten AOW-gerechtigde werknemers

Een reeks van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt een keten genoemd. Vanaf 1 januari 2016 is de zogenoemde ketenbepaling voor tijdelijke contracten voor AOW-gerechtigden gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 mag u als AOW-gerechtigde op maximaal 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal 4 jaar werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt uw tijdelijke contract automatisch een vast contract.

 • Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten.
 • De periodes tussen de tijdelijke contracten moeten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden begint een nieuwe keten.
 • Uitzondering: afwijkende regels in cao. Is uw cao van voor 1 juli 2015? En wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten? Dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016.
   

Doorwerken na AOW-leeftijd en het minimumloon

Sinds 1 juli 2015 geldt dat als u werkt nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, u uw recht op het minimumloon behoudt. Het geldt ook voor al lopende arbeidscontracten. Zo wordt oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Als AOW-gerechtigde werknemer heeft u ook recht op de minimumvakantiebijslag.
 

Werken na de AOW-leeftijd en ziekte

Als u als AOW-gerechtigde werknemer ziek wordt, gelden deze nieuwe regels: 

 • Vanaf 1 januari 2016 moet uw werkgever bij ziekte maximaal 13 weken loon doorbetalen. Dit was voorheen 2 jaar. Uw werkgever kan u tijdens de eerste 13 weken van uw ziekte niet ontslaan.
 • Heeft u minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2016 recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer u werkt op basis van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Of wanneer u werkt op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt tijdens de loondoorbetalingsperiode van 13 weken.
 • Bent u op 1 januari 2016 AOW-gerechtigd en voor én na die datum ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken)? Of bereikt u voor 1 juli 2016 de AOW-leeftijd en bent u voor en na dat moment ziek (eventueel met een onderbreking van maximaal vier weken)? Dan gaat de beperking van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en de beperking van de duur van het opzegverbod pas in op 1 juli 2016.

Mogelijk wordt de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 6 weken. Hierover vindt in 2018 overleg plaats. 

Bij ziekte hebben u en uw werkgever een aantal verplichtingen om u weer aan het werk te helpen:

 • Uw werkgever moet proberen of u bij ziekte kunt re-integreren in het eigen bedrijf.
 • Tevens dient uw werkgever maatregelen te nemen zodat u zoveel mogelijk uw eigen of ander passend werk kan doen. Als werknemer heeft u de verplichting om hieraan mee te werken.
 • Uw werkgever hoeft geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever. Hij hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

   

Aanpassing arbeidsduur

U kunt uw werkgever vragen om uitbreiding of vermindering van het aantal uren dat u werkt. De Wet Aanpassing Arbeidsduur geldt echter niet voor AOW-gerechtigde werknemers. Op basis hiervan is uw werkgever vanaf 1 januari 2016 niet meer verplicht in te gaan uw verzoek om aanpassing van uw arbeidsduur.
 

Invloed doorwerken en pensioenuitkering op uw AOW-uitkering

Vanaf de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt u een uitkering op grond van de AOW. Wat is de invloed van doorwerken na uw AOW-gerechtigde leeftijd en het ontvangen van aanvullend pensioen voor de hoogte van uw AOW-uitkering?

 • Uw inkomen uit werk heeft geen gevolgen voor uw AOW-uitkering.
 • Ook aanvullend pensioen dat u bij uw werkgever heeft opgebouwd, wordt niet van uw AOW-uitkering afgetrokken.
 • Datzelfde geldt voor pensioenen die u bij particuliere verzekeringsmaatschappij(en) heeft afgesloten.

   

Overige rechten 

Afgezien van de uitzonderingen die hierboven zijn genoemd, heeft u als AOW-gerechtigde werknemer dezelfde rechten als jongere werknemers. Bepalingen in het Burgerlijk Wetboek over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, proeftijd of het concurrentiebeding gelden dus ook voor u.
 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht