Tips & adviezen

Lagere (toekomstige) eigen bijdrage Wet langdurige zorg mogelijk?

Lagere (toekomstige) eigen bijdrage Wet langdurige zorg mogelijk?

Sinds 2013 is de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) niet alleen afhankelijk van het inkomen (zoals salaris of uitkering), maar ook van het box 3 vermogen (sparen en beleggen). Daardoor betalen veel ouderen, chronisch zieken of gehandicapten met een aanzienlijk vermogen - die langdurige zorg nodig hebben - een hoge(re) eigen bijdrage. Mogelijk ook u of uw (schoon)ouder(s), andere familieleden en/of bekenden? Met een goed financieel plan zorgt u dat die (toekomstige) bijdrage Wlz niet hoger uitvalt dan nodig.De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (kortweg Wlz) vergoedt hoge medische kosten die niet binnen de zorgverzekering vallen. Bijvoorbeeld bij langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een handicap of chronische ziekte. Tot 2015 verliep deze zorg via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (kortweg AWBZ). Op 1 januari 2015 is de voormalige AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw).

Indien u langdurige zorg nodig heeft, zowel zonder verblijf in een Wlz-instelling (thuis) als met verblijf in een Wlz-instelling, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage Wlz op basis van de samenstelling van uw huishouden, uw zorgindicatie en uw 'bijdrageplichtig inkomen'. 
  

Bijdrageplichtig inkomen

Het bijdrageplichtig inkomen wordt bepaald op basis van uw verzamelinkomen en uw box 3 vermogen (sparen en beleggen). 

Verzamelinkomen
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg op basis van uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw aangifte inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen bestaat in de meeste gevallen uit uw belastbaar loon, waaronder het totaal van uw salaris of uitkering(en), plus uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (zie hierna). 

Box 3 vermogen 
Heeft u vermogen uit sparen en beleggen? Dan telt nog eens 8%* van uw belastbaar box 3 vermogen (lees: het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen) uit uw aangifte inkomstenbelasting van twee jaar geleden mee bij de berekening van uw eigen bijdrage Wlz.

* Volgens het Belastingplan 2019 wordt dit percentage vanaf 2019 gehalveerd tot 4%, maar de eigen bijdrage Wlz is en blijft dus sterk afhankelijk van het box 3 vermogen.
 

Waaruit bestaat uw box 3 vermogen? 

Het box 3 vermogen (sparen en beleggen) bestaat uit uw bezittingen, zoals spaargelden, aandelen, vakantiewoning of verhuurde woning, minus uw schulden zoals financieringen voor consumptieve doeleinden (auto of vakantie) of een tweede woning.  In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren.

Let op! De eigen woning die uw hoofdverblijf is en de bijbehorende (hypotheek)schuld, ook wel de eigenwoningschuld genoemd, behoren niet tot het box 3 vermogen. De waarde van uw eigen woning én de eigenwoningschuld geeft u in uw belastingaangifte aan in box 1 (inkomsten uit werk & woning). Twee jaar nadat u de woning heeft verlaten voor opname in een zorginstelling kan uw woning, en de bijbehorende eigenwoningschuld, overgaan naar box 3. Vanaf dat moment behoren uw voormalige eigen woning en de eigenwoningschuld tot uw box 3 vermogen (sparen en beleggen).
 

Conclusie: eigen bijdrage sterk afhankelijk van box 3 vermogen

Voor de berekening van de eigen bijdrage Wlz telt in veel gevallen totaal circa 12% (vanaf 2019 circa 8%) van uw belastbaar box 3 vermogen mee. We kunnen dus stellen dat uw vermogen de eigen bijdrage sterk beïnvloedt. Er zijn voorbeelden van mensen waar de eigen bijdrage, na invoering van de vermogenstoets AWBZ (voorganger Wlz), met bijna € 20.000 per jaar is toegenomen. 
 

Hoe kunt u uw eigen bijdrage Wlz verminderen? 

Een goed persoonlijk financieel plan - één van de onderdelen van financiële planning - biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Als financieel planners adviseren wij u over concrete mogelijkheden om enerzijds uw wensen en ambities te realiseren en anderzijds om uw eigen bijdrage Wlz te verminderen. 

Vermindering eigen bijdrage niet altijd mogelijk
Let op! Het is niet altijd mogelijk om de eigen bijdrage Wet langdurige zorg te verminderen, bijvoorbeeld in het geval dat uw verzamelinkomen te hoog is.
Voorbeeld: Henk verblijft in een zorginstelling en heeft een pensioen van circa € 50.000 bruto per jaar. Henk betaalt op basis van zijn (hoge) verzamelinkomen sowieso de maximale eigen bijdrage Wlz van circa € 2.333 per maand (bedrag 2018). Hoe hoog zijn box 3 vermogen ook is. Vermindering van zijn box 3 vermogen heeft in zijn specifieke situatie geen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage Wlz.

Peiljaarverlegging
Is uw inkomen en/of vermogen sinds twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen.
 

Deskundig advies gewenst? 

Als gecertificeerd financieel planners hebben wij al diverse 'vermogende' personen die langdurige zorg (nodig) hebben, geadviseerd over concrete mogelijkheden om enerzijds wensen en ambities te realiseren en anderzijds om de eigen bijdrage Wet langdurige zorg te verminderen. Wilt u ook inzicht in uw financiële situatie en een persoonlijk, gericht advies? Maak dan graag een afspraak voor een gesprek in één van onze kantoren. U bent van harte welkom.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht