Tips & adviezen

Hoe vermindert u uw (toekomstige) eigen bijdrage langdurige zorg?

Hoe vermindert u uw (toekomstige) eigen bijdrage langdurige zorg?

Per 1 januari 2013 is de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (voorheen AWBZ) niet alleen afhankelijk van het inkomen, maar ook van het box 3 vermogen (sparen en beleggen). Daardoor betalen veel ouderen met een aanzienlijk vermogen, die langdurige zorg nodig hebben, een hoge(re) eigen bijdrage. Mogelijk ook u of uw (schoon)ouder(s)? Met een goed financieel plan zorgt u dat die bijdrage niet hoger uitvalt dan nodig.


De Wet langdurige zorg (Wlz)

Per 1 januari 2015 is het Nederlandse zorgstelsel veranderd. De voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (kortweg AWBZ) is vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Zorgverzekeringswet (Zvw). De Wet langdurige zorg is de wet waaruit langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald.

Indien u langdurige zorg nodig heeft, zowel zonder verblijf in een Wlz-instelling (thuis) als met verblijf in een Wlz-instelling, betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage Wlz op basis van uw inkomen en uw eventuele box 3 vermogen (sparen en beleggen). 
 

Werkelijke kosten zorg beduidend hoger dan eigen bijdrage

Sinds de wijzigingen in de Wet langdurige zorg (en voorheen de AWBZ) zijn doorgevoerd, denken veel oudere mensen dat zij straks hun gespaarde vermogen moeten 'opeten'. Zij vinden de Wlz vaak oneerlijk. In hun ogen moeten degenen die een appeltje voor de dorst hebben bewaard, nu opdraaien voor degenen met een gering vermogen die nooit hebben gespaard maar nu wel een lagere eigen bijdrage betalen. Is dit wel juist? Het antwoord luidt: "Nee, uiteindelijk betaalt de overheid het grootste gedeelte van de kosten. De werkelijke kosten van de zorg zijn namelijk veel hoger dan de eigen bijdrage." 
  

Bijdrageplichtig inkomen

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden, uw zorgindicatie en uw 'bijdrageplichtig inkomen'. Het bijdrageplichtig inkomen wordt bepaald op basis van uw verzamelinkomen en uw box 3 vermogen (sparen en beleggen). 

Verzamelinkomen
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg op basis van uw verzamelinkomen van twee jaar geleden. Uw verzamelinkomen is vastgesteld door de Belastingdienst op basis van uw aangifte inkomstenbelasting. Het verzamelinkomen bestaat in de meeste gevallen uit uw belastbaar loon, te weten het totaal van uw salaris of uitkering(en), plus 4% van uw belastbaar vermogen uit sparen en beleggen (zie hierna). 

Box 3 vermogen 
Heeft u vermogen uit sparen en beleggen? Dan telt nog eens 8% van uw belastbaar box 3 vermogen (lees: het deel van uw vermogen boven het heffingsvrije vermogen) uit uw aangifte inkomstenbelasting van twee jaar geleden mee bij de berekening van uw eigen bijdrage Wlz.
 

Waaruit bestaat uw box 3 vermogen? 

Het box 3 vermogen (sparen en beleggen) bestaat uit uw bezittingen, zoals spaargelden, aandelen of verhuurde woning, minus uw schulden zoals financieringen voor consumptieve doeleinden (auto of vakantie) of voor een tweede woning.  In het artikel 'Uw box 3 vermogen: waar bestaat dat uit?' leest u welke bezittingen en schulden tot het box 3 vermogen behoren.

Let op! De eigen woning die uw hoofdverblijf is en de bijbehorende (hypotheek)schuld, ook wel de eigenwoningschuld genoemd, behoort niet tot het box 3 vermogen. De waarde van uw eigen woning én de eigenwoningschuld geeft u in uw belastingaangifte aan in box 1 (inkomsten uit werk & woning). Twee jaar nadat u de woning heeft verlaten voor opname in een zorginstelling, kan uw woning en de bijbehorende eigenwoningschuld overgaan naar box 3. Vanaf dat moment behoort uw voormalige eigen woning en de eigenwoningschuld tot uw box 3 vermogen (sparen en beleggen).
 

Conclusie: eigen bijdrage sterk afhankelijk van box 3 vermogen

Voor de berekening van de eigen bijdrage Wlz telt totaal 12% van uw belastbaar box 3 vermogen mee. We kunnen stellen dat uw vermogen de eigen bijdrage sterk beïnvloedt. Er zijn voorbeelden van mensen waar de eigen bijdrage, na invoering van de AWBZ (voorganger Wlz), met bijna € 20.000 per jaar is toegenomen. 
 

Hoe kunt u uw eigen bijdrage Wlz verminderen? 

Een goed persoonlijk financieel plan - één van de onderdelen van financiële planning - biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Als financieel planners adviseren wij u over concrete mogelijkheden om enerzijds uw wensen en ambities te realiseren en anderzijds om uw eigen bijdrage Wlz te verminderen. 

Let op! Het is niet altijd mogelijk om de eigen bijdrage Wet langdurige zorg te verminderen, bijvoorbeeld in het geval dat uw verzamelinkomen te hoog is.
Voorbeeld: Petra verblijft in een zorginstelling en heeft een pensioeninkomen van circa € 50.000 bruto per jaar. Petra betaalt op basis van haar (hoge) inkomen sowieso de maximale eigen bijdrage Wlz van circa € 2.285 per maand (bedrag 2016). Hoe hoog haar box 3 vermogen ook is. Vermindering van haar box 3 vermogen heeft in haar specifieke situatie geen effect voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Peiljaarverlegging
Is uw inkomen en/of vermogen sinds twee jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. 

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Laat het weten.


Typ bovenstaande code over.
Terug naar overzicht